Resevillkor grupp & konferens

Resevillkor grupp & konferens

Särskilda resevillkor grupp & konferens

Dessa villkor utgör tillägg till Konsumentverkets allmänna villkor.

För våra resevillkor för privatresenärer: Resevillkor privat

Definition på gruppresa
En gruppresa är en skräddarsydd resa för en grupp. All information till kontaktpersonen för gruppen anses vara information till samtliga resenärer.

Beställning/avtal
Avtalet är bindande när båda parter per mail bekräftat beställningen.
I samband med beställning accepterar beställaren samtidigt Europaweekend / Weekendresor i Europa ABs Resevillkor.

Resans pris
Av bekräftelsen framgår vad som ingår i resans pris. Priset är baserat på det antal resenärer som står på orderbekräftelsen. Om antalet resenärer minskar kan det betyda att resan blir dyrare.

Betalning
Delbetalning
Anmälningsavgiften är 20% av resans pris om inte annat avtalats och alltid minst flygbiljetternas kostnad. Anmälningsavgiften dras av på slutfakturan. Om anmälningsavgiften inte betalas inom utsatt tid kan priset på resan ändras. Om anmälningsavgiften inte betalas inom utsatt tid förbehåller sig Europaweekend / Weekendresor i Europa AB rätten att avboka resan.

Slutbetalning
Slutbetalningen av resan skall vara Europaweekend / Weekendresor i Europa AB tillhanda senast 6 veckor innan avresa. Om slutbetalning inte sker inom utsatt tid förbehåller sig Europaweekend / Weekendresor i Europa AB rätten att avboka resan och behålla anmälningsavgiften.

Betalning av extra arrangemang beställda på plats
Beställs extra arrangemang (så som extra lunch, fika etc. under konferens eller liknande) direkt på plats av kund skall detta även betalas på plats, vid fakturering i efterhand utgår kostnad om 10% av beloppet.

Ändringar
Ändringar som innebär annan avresedag eller destination räknas som avbeställning och nybeställning.
Kostnad för mindre ändringar (namnändringar etc.): 150:-/ändring i administrativ kostnad plus eventuell kostnad från respektive leverantör (flygbolag, hotell etc.)

Evenemangsbiljetter
Vid avbeställning av evenemangsbiljetter utgår normalt ingen återbetalning oavsett tid för avbeställning. Priset för evenemang bokade genom Europaweekend / Weekendresor i Europa AB kan i vissa fall vara högre än det pris som står på biljetten. Skillnaden beror på reservationsavgifter och avgifter till biljettkontor och agenter.

Prisändringar
Europaweekend / Weekendresor i Europa AB reserverar sig för prisändringar efter avtalets tecknande om något av följande inträffar:
– antalet resenärer förändras
– transportkostnader inkl. bensinpriser förändras
– skatter eller avgifter förändras som t ex flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter
– valutakursen som använts vid prisberäkning förändras

Priset kan förändras uppåt såväl som neråt. Prishöjning är inte saklig grund för avbeställning av resan.

Kostnad vid avbeställning av enskild deltagare eller hel grupp
Vid avbokning fram till 35 dagar före avresa: Anmälningsavgiften plus 250:-/resenär i avbokningskostnad
Vid avbokning från 35 dagar före avresa fram till avresa: 100 % av paketpriset.

Observera att en del resor har särskilda betalningsvillkor och i flera fall också strängare avbeställningsvillkor. Flygbolagets/hotellets/underleverantörens strängaste avbokningsregel gäller.

Avbeställning av enskilda deltagare kan betyda att resten av gruppen får betala ett högre pris än det som angivits i orderbekräftelsen.
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte ångerrätt på resor vid köp av Europaweekend / Weekendresor i Europa AB produkter.

Avbeställning till följd av force majeur på resmålet
Gruppen kan avbeställa en resa utan omkostnader om det 14 dagar före avresa föreligger krig, naturkatastrof eller liknande på resmålet. I sådana fall återfår gruppen hela beloppet för resan. Denna regel gäller dock inte om gruppen vid beställningen av resan kände till eller bort känna till förhållandet på resmålet. Detsamma gäller om omständigheten kan anses vara allmänt känd. Gruppen kan inte avbeställa resan till följd av force majeur tidigare än 14 dagar före avresa utan att avbeställningsregler träder ikraft. Europaweekend / Weekendresor i Europa AB kan avboka resan tidigare än 14 dagar före avresa om det är förbundet med väsentlig ekonomisk risk att invänta gruppens beslut om eventuell avbokning. Ovanstående omständigheter skall fastslås av offentlig myndighet. Rykten uppfyller på inget sätt detta krav.

Avbeställning på grund av sjukdom
Hela gruppen eller enskilda deltagare kan försäkra sig för resans pris genom att teckna en avbeställningsförsäkring. Europaweekend / Weekendresor i Europa AB erbjuder sina kunder avbeställningsförsäkring i samarbete med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen kostar 5 % av resans totalpris. Avbeställningsförsäkring skall beställas samtidigt med bokning av resan. Avbeställning skall meddelas Europaweekend / Weekendresor i Europa AB så tidigt som möjligt, alltid innan avresa. Avbeställning accepteras endast vid läkarintyg på godkänt formulär av Gouda Reseförsäkring. Det är viktigt att läkarbesök görs omgående för skrift av läkarintyget. Eventuell avgift till läkare för intyg betalas av resenären. Premien för avbeställningsförsäkringen återbetalas ej.

Pass, visum, hälsobestämmelser
Resenärerna ansvarar själva för att de har giltigt pass och att de har informerat sig om pass & visumregler. Om resenär uteblir från resan pga avsaknad av pass, visum eller ej uppfyllda gällande hälsobestämmelser betraktas detta som en avbeställning. Kostnaden för resan återbetalas ej. Vid graviditet är det resenärens ansvar att kontrollera vilka regler som gäller för just det flygbolaget som ni skall resa med, en del flygbolag accepterar inte gravida resenärer efter vecka 28.

Namn
Det är oerhört viktigt att bokning av flygbiljetter sker med förnamn och efternamn exakt rätt stavade. Är namnen felstavade kan ni bli nekade ombordstigning. Vid resa till/via/från USA krävs samtliga förnamn, mellannamn och efternamn enligt passet.

Resehandlingar
Resenären har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter.

Flyg
Europaweekend / Weekendresor i Europa AB ansvarar inte för flygtransport som ingår i paketresa eller som sålts som endast flyg. Respektive flygbolag har egna regler vid förseningar av passagerare och bagage. Flygbolagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna på biljetten. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Europaweekend / Weekendresor i Europa AB ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till avreseorten på paketresan. Förändring av flygtider berättigar inte till någon form av kompensation, skadestånd, ersättning eller prisavdrag.
Upplysningar från Europaweekend / Weekendresor i Europa AB eller flygbolagen gällande terminal, gate eller annan information om flygplats och marktransport är inte bindande och kan komma att ändras. Kontrollera därför alltid aktuell information med flygbolaget/luftfartsverket/på flygplatsen nära inpå avresa för uppdaterad information.
Observera att det inte alltid är det flygbolag som anges i bokningen som faktiskt utför själva flygningen då många flygningar utförs med så kallat codeshare, vilket innebär att det angivna flygbolaget har samarbete med ett annat flygbolag som utför flygningen.

Händelser utanför vår kontroll
Dessa innefattar: ovanliga, oförutsedda eller oundvikliga händelser utanför vår kontroll vilkas konsekvenser inte kunnat undvikas även om alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits innefattande bl. a. krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strider, myndighets åtgärder, terroristaktiviteter, naturkatastrof, industrikatastrof, brand, ogynnsamma väderförhållanden, vattennivå i floder eller översvämning, stängning av flygplatser samt även strejker som drabbar tredje man, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operationella beslut från flygbolagets sida såsom ändringar i tidtabellen eller fel i datasystemet (även avseende vår hemsida) eller fel i internetförbindelsen. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor kan vi dessvärre inte betala ersättning då möjligheten att utföra våra skyldigheter enligt avtalet hindras eller påverkas negativt av sådana händelser utanför vår kontroll.

Paketreselagen
De kombinerade resetjänsterna du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller  för paketresor. Europaweekend kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Europaweekend enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och säkerställa din hemtransport om den/e leverantören/erna hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 hittar du här: centrala-rattigheter-enligt-direktiv-EU-2015-2302

Teknisk arrangör
Weekendresor i Europa AB, organisationsnummer: 556651-1928
Västmannagatan 15
111 24 Stockholm

Lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet.